Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Kingma Holten.

Gevestigd Molenallee 33 te Wilp en kantoorhoudende aan de Deventerweg 82 - 84 te Holten KvK 56760655 hierna te noemen Kingma

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toe­passing op alle met Kingma onder welke benaming ook gesloten overeenkomst, ten­zij nadrukkelijk anders wordt overeengeko­men.

Artikel 2: In deze voorwaarden wordt bedoeld met wederpartij, zowel hij die rechtstreeks met Kingma een koopovereenkomst aangaat of aan Kingma opdracht verstrekt tot het ver­richten van diensten, dan wel met Kingma een overeenkomst aangaat tot het aanne­men van werk.

Artikel 3: Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdruk­kelijk schriftelijk is vermeld.

Een schriftelijk aanbod heeft, tenzij uitdruk­kelijk anders is vermeld, een geldigheids­duur van twee weken.

Alle aanbiedingen van Kingma geschieden onder het voorbehoud van het recht van Kingma tot het doorberekenen van eventu­ele prijsverhogingen die zich mochten voor­doen, bijvoorbeeld als gevolg van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in valuta etc.

Fouten of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van Kingma leiden.

Wijzigingen van gegeven opdrachten binden Kingma eerst na schriftelijke acceptaties door of namens Kingma.

Artikel 4: Kingma is altijd gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst de wederpartij een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de aanneem- of koopsom.

Artikel 5: Zolang de wederpartij geen volledige bet­aling heeft verricht, blijven de verkochte zaken en/of de bij de uitvoering van een werk te verwerken materialen eigendom van Kingma. De wederpartij is verplicht voor de zorgvuldige behandeling van die zaken zorg te drachten en mist het recht die zaken aan anderen over te dragen, in pand te geven of anderszins te bezwaren, totdat de gehele koopsom zal zijn voldaan.

Artikel 6: Indien partijen een vaste datum van (op)levering overeenkomen dient dit weder­zijds schriftelijk te worden bevestigd.

Wordt tussen partijen geen vaste datum van levering maar een vermoedelijke levertijd overeengekomen dan wordt Kingma bij overschrijding daarvan een nadere termijn

gegund om alsnog te leveren, welke gelijk is aan de oorspronkelijke vermoedelijke lever­tijd, met een maximum van een maand.

Bij overschrijding van ook deze nadere ter­mijn heeft wederpartij het recht de overeen­komst bij buitengerechtelijke verklaring te doen ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen datum van leve­ring is Kingma slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijk­heid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

Artikel 7: Indien de wederpartij de gegeven order of aangegane overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert op andere grond dan in artikel 6 is bedoeld, is hij gehouden aan Kingma alle met het oog op de uitvoering van deze order/overeenkomst redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van Kingma op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 8: Indien Kingma wordt verhinderd de overeen­komst uit te voeren door een oorzaak die Kingma niet kan worden toegerekend en die evenmin in zijn risico-sfeer ligt, dan is Kingma gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke tussen­komst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verkla­ren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder meer worden ver­staan onder omstandigheden als hierboven vermeld: - oorlog of oorlogsgevaar;

-in- en/of uitvoerverboden;

-stakingen

-plotseling personeelsgebrek;

-brand;

-weersinvloeden;

Artikel 9: Onverminderd het wettelijke retentierecht in Kingma gerechtigd enige zaak van de wederpartij, die hem op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Kingma uit welke hoofde dan ook van de wederpartij te vorderen heeft, tenzij die wederpartij ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld, Het recht van retentie heeft Kingma ook in geval de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 10: De door Kingma afgeleverde zaak of het door Kingma uitgevoerde werk moet die eigenschappen bezitten die de wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan die verwachtingen niet voldaan dan heeft de wederpartij recht op reparatie respectievelijk vervanging. Eventuele schriftelijke garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaak en/of het uitgevoerde werk.

Voor verkochte en geleverde en/of door Kingma verwerkte zaken met fabriek ­garantie gelden slechts de door de betreffende leveranciers gestelde garantie ­bepalingen. Kingma neemt in geen geval die fabrieks-garantie over.

Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaak of het uitgevoerde werk sluit elke reclame uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of de onvoldoende zorg.

Artikel 11: Betalingen voor door Kingma verkochte zaken of voor door Kingma verrichte diensten of ter zake de uitvoering van een door Kingma aangenomen werk dienen contant te geschieden, dan wel binnen veer­tien dagen na de factuurdatum.

Bij latere betaling wordt de wederpartij aan Kingma een rente verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand, dat de wederpartij met betaling in gebreke blijft. Ingeval van niet tijdige betaling is de met bet­aling in gebreke zijnde wederpartij tevens aan Kingma verschuldigd alle kosten en schade die van die niet tijdige betaling het gevolg zijn, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd indien Kingma zich voor de inkassering van zijn vordering op een bepaald moment tot derden heeft gewend.

Onder meer worden tot de buitengerechtelij­ke kosten gerekend: incassokosten bedra­gende, zulks met inbegrip van verschotten, 15% van het verschuldigde met een mini­mum van Eur 35,00.

Wederpartij zal in gebreke en verzuim zijn door het enkel verstrijken van de overeen­komen betalingstermijn van veertien dagen.